19th Ave New York, NY 95822, USA

Грінченко, С.М. Бондаренко, В.О.Сьомка, Іванов Б.Н., Л.І. Канунікова. Речовинний склад Ta – Nb мінералізації в пегматитах та апогранітних метасоматитах Шполяно – Ташлицького рудного району. Геохімія та рудоутворення. 2016. Вип. 36. с. 47–57.

Розглянуто речовинний склад Тa-Nb мінералізації у рідкіснометалевих родовищах і рудопроявах найбільш перспективного в металогенічному плані Шполяно-Ташлицького рудного району (центральна частина Українського щита). Головними мінералами-концентраторами Тa і Nb у гранітних пегматитах та апогранітних метасоматитах є мінеральні різновиди трьох ізоморфних рядів: групи колумбіт-танталіту (Fe,Mn)(Nb,Ta,Ti)2O6, ільменорутил-стрюверіту (Ti,Nb,Ta)O2 та пірохлор-мікроліту (Ca,Na)2Ta2O6(O,В,OН,F). Залежно від геологічної обстановки, в асоціації з цими мінералами часто присутні рудні – тапіоліт, іксіоліт, каситерит, уранініт, нігерит та ганіт. За допомогою мікрозондового аналізу досліджено хімічний склад мінералів групи колумбіт-танталіту із рудоносних пегматитів та метасоматитів. У агрегатах колумбіт-танталітів встановлено наявність характерної внут ріш ньої ритмічно-мінливої зональності та контрастної мозаїчності, що тісно пов’язано з неоднорідностями їх хіміч ного складу. У межах одного агрегату фіксуються фази з широким діапазоном вмісту Ta2O5 від 9,80 до 71,0 % та Nb2O5 від 10,6 до 70,1 %. Серед мінералів групи тантало-ніобатів переважають залізисті різновиди, які за складом відповідають Fe-колумбіт-танталітам (Nb2O5/Ta2O5 = 1–1,2; FeO/MnO = 2,5–6). Колумбіт-танталіти характеризуються високим вмістом елементівдомішок, мас. %: TiО2 – до 5,88; WО3 – до 3,70; SnО2 – до 9,20; Sc2O3 – 5,40. Скандіє носними виявилися пере важно колумбіт-танталіти Полохівського рудного поля. Такий високий вміст Sc2O3 в тантало-ніобатах зафіксовано в Україні вперше. Мінерали групи ільменорутил-стрювериту кількісно не поступаються колумбіт-танталітам.Виявлено деякі регіональні особливості хімічного складу мінералів цієї групи (Nb2O5/Ta2O5 = 0,4–1,6). Мінерали групи пірохлор-мікроліту значно менше поширені. Головні особливості прояву рудної мінералізації рідкісно – металевих пегматитів та апогранітових метасоматитів, зокрема відношення Та/Nb та склад елементів-домішок, мають генетичний зв’язок із материнськими гранітами S-типу, по яких і формуються рудосні апогранітові утворення.

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=geoch_2016_36_6

Leave a comment